เงื่อนไขการรับประกัน

1. บริษัท ดูทีวี มีเดีย จำกัด รับประกันผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ซื้อภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยมีกำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ซื้อไป ยกเว้นสินค้าในกลุ่มแบตเตอรี่ มีระยะเวลาในการับประกัน 3 เดือน นับแต่วันที่ซื้อสินค้า
2. การรับประกันจะรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีและความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดที่เกิด ขึ้นในตัวสินค้าเท่านั้น
3. สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจะทำการส่งซ่อมแซมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ทั้งนี้ จะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ถือเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้

3.1. ลูกค้าต้องแสดงใบเสร็จรับเงินต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ที่นำสินค้าเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ
3.2. ใบเสร็จนั้นต้องกรอกรายละเอียดครบถ้วน โดยเฉพาะวันที่ซื้อสินค้า ชนิดของสินค้า ชื่อร้านค้า มิฉะนั้นอาจจะไม่สามารถ ให้บริการลูกค้าได้ถูกต้องตามเงื่อนไข
3.3. การรับประกันนี้ไม่รวมถึง ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมเสริมต่างๆ ที่อยู่ในตัวสินค้าที่รับประกัน
3.4. ความเสียหายที่เกิดจาก การใช้สินค้าไม่ถูกวิธี การฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งาน ความประมาท อุบัติเหตุ หรือความ เสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติเช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว รวมทั้งสัตว์หรือ แมลงต่างๆ เข้าไปด้านในตัวผลิตภัณฑ์ความเสียหายดังกล่าวนี้อยู่นอกเหนือการรับประกัน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตาม บัตรรับประกัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ค่าอะไหล่และบริการในการซ่อมแซมเองทั้งสิ้น

4. เพื่อให้สินค้ามีประสิทธิภาพและคุณภาพในการใช้งานได้ดีอย่างสม่ำเสมอ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานโดยไม่ก่อให้เกิด ความเสียหายได้ง่าย ลูกค้าควรเลือกใช้การบริการจาก บริษัท ดูทีวี มีเดีย จำกัด
5. ในการรับบริการซ่อมสินค้า ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งซ่อมเอง และค่าบริการทั้งหมด
6. สินค้าต้องมีสติ๊กเกอร์ DooTV Media ติดที่ตัวสินค้า.
7. ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือ รับคืนสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลารับประกัน
8. บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือ รับสินค้าที่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน
9. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าทุกชนิด

9.1. หากต้องการ เปลี่ยน/คืนสินค้า ในกรณีสินค้าไม่มีปัญหาในการใช้งาน บริษัทจะดำเนินการคิดค่าเสื่อมสินค้า 5%
9.2. บริษัทฯ จะไม่รับเปลี่ยนหรือสินค้า หากเกิดสภาพผิดปกติ เช่น เกิดรอยขีดเขียนเปรอะเปื้อน ที่ไม่อาจลบได้ หรือ รอยขีดข่วน, ถลอก, แตกหัก, บิ่น, ร้าว, ยุบ, หรือสินค้าประเภทสิ้นเปลืองถูกแกะใช้หมายเหตุ : สินค้าที่มีสภาพผิดปกติ คือสินค้าที่มีสภาพภายนอกผิดรูปแบบไปจากเดิม อาทิ เช่น

1. มีสภาพ ผิดปกติไปจากเดิมทางรูปทรงได้แก่ แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, มีบางส่วนขาดหายไป
2. มีสภาพซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือ รักษาที่ไม่ถูกต้อง คราบน้ำ, มีรอยสนิม, ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้ หรือมีลายปริ้นท์ขาด เป็นต้น
3. บัตรรับประกันที่ต้องใช้ หรือสติ๊กเกอร์รับประกันของทางบริษัทฯ หรือของผู้ผลิต มีรอย, ฉีกขาด, ลบเลือน
4. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า 
5. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า เป็นต้น
6. หากมีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ จะถือว่าสิ้นสุดประกันและเซอร์วิสต่างๆ ในทันที่โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ