What is a wirelesswireless เป็นสื่อกลางประเภทที่ไม่มีวัสดุใดๆ ในการนำสัญญาณแต่จะใช้อากาศเป็นสื่อกลาง ซึ่งจะไม่มีการกำหนดเส้นทางให้สัญญาณเดินทาง ข้อมูล (Data) ข่าวสารต่างๆ สามารถถูกส่งแบบไร้สาย โดยเปลี่ยนจากสัญญาณวิทยุและสัญญาณโทรทัศน์เป็นเสียงและภาพเป็นต้น

จุดเด่น

-สนับสนุนการให้บริการมัลติมีเดียในลักษณะที่สามารถโต้ตอบได้ เช่น อินเทอร์เน็ตไร้สาย และ เทเลคอนเฟอเรนซ์ เป็นต้น

-มีแบนด์วิทกว้างกว่า สามารถรับ-ส่งข้อมูลด้วยอัตราความเร็ว (bit rate) สูงกว่า 3G

-ใช้งานได้ทั่วโลก (global mobility) และ service portability

-ค่าใช้จ่ายถูกลง

-คุ้มค่าต่อการลงทุนด้านโครงข่าย

ข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีไร้สาย

ข้อดี

-ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย

-ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย

-ไม่ต้องใช้สาย cable

-ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย


ข้อเสีย

-มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”

-มีสัญญาณรบกวนสูง

-ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน

-ยังมีหลายมาตรฐานตามผู้ผลิตแต่ละราย ทำให้มีปัญหาในการใช้งานร่วมกัน

 

ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการเลือกตัวกลาง

อัตราเร็วในการส่งผ่านข้อมูล (Transmission Rate)

ระยะทาง ระหว่างอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ

ค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ค่าใช้จ่ายประจำ และค่าบำรุงรักษา

ความสะดวกในการติดตั้ง บางพื้นที่อาจเหมาะกับการเดินสาย หรือบางพื้นที่อาจจะเหมาะกับสื่อแบบไร้สาย

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

วิธีที่ใช้ในการสื่อสาร เช่นการสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม หรือแบบขนาน ทิศทางที่ใช้ส่งข้อมูลเป็นแบบทางเดียว กึ่งสองทาง หรือแบบสองทาง เป็นต้น